معلفی من محی و آجی مطهله ام

شلام

من محی ام داداسی مطهله

ما می تاهیم مامانیمونو بیدا تونیم .مامانیمون لفته دیده  نمی بینیمس

دلمون بلاس تند سده

من می تام با مامانیم حلف بزنم براس حلف های قسند قسند بدم ساید دوباله بیاد

دلم بلا مامانینم هی تند تند تند میسه تسام میخوان گیره تنن اما مامانیم به من دفته ملد که گیره نمی تنه

من دیده ملد سدم میتام دلس بتونم بلم سل کال بلا مطهه پول بیالم

هه هه

بعدس زن بدیلم زنم بلامون نی نی بیاله به نی نی مون سیل بده

اما من نمیزالم زنم نی نی مون تهنا بزاله بله

دل نی نی مون هی بسوزه هی دیره تنه هی اون بخت منم دلم بلاس تند بسه

نی نی مون هی بپلسه بابایی ماممونیم تی بر میدره

من خزالت بتسم التی به سف نیدا تونم نی نی مون چسم مو نبینده دالم دیره میتونم

من نمی تام به نی نی مون دولوغ بدم

مامانیم همیسه میدفت

پسلم دلوغ بلده خدا دلوغ دوها رو دوس نداله

بد دس به سلم میتسید لپمو میتسید هی قلقلکم میداد

خسه سدم

هر تی مامانمو دید بهس محی یه  یه یه

یه جادرس ترده برلا حلف زدن

بهس بدین بیا این جا با هم حلف بزنیم

باسه

/ 0 نظر / 16 بازدید